Chiến lược và mục tiêu phát triển

Ngày đăng: 18/09/2014 21:47:45

salazopyrin en tabs

salazopyrin 1000mg http://halsbrandburp.website/salazopyrin-halsbrand.asp salazopyrin retina

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn có uy tín trong nước và khu vực về Kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn; Kinh tế tài nguyên và Bất động sản. Khoa cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt, có tính chuyên nghiệp cao; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của một nền kinh tế năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.