ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Ngày đăng: 07/11/2011 19:2:41

Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên

Phòng 411 – Nhà 7, phòng 101- Nhà 6B

Điện thoại: (043) 6280280 - máy lẻ 5820; 5678; (043) 8696569    

Email: kktnn_ptnt@neu.edu.vn; dc_bds@neu.edu.vn