GIỚI THIỆU CHUNG KHOA BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Ngày đăng: 08/11/2011 8:51:47

zyprexa angst

zyprexa depot zyprexa zyprexa

 

GIỚI THIỆU CHUNG KHOA BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên tiền thân là Khoa Kinh tế nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Khoa Bất động sản và Địa chính sáp nhập theo Quyết định số 2144/QĐ-KTQD-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Khoa Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1956 với các tên gọi theo các thời kỳ như sau: Khoa Công – Nông (1956 – 1965); Khoa Kinh tế nông nghiệp (1965 – 1990); Khoa Kinh tế nông nghiệp & Phát triển nông thôn (1990-2008). Khoa Bất động sản và Địa chính được thành lập theo quyết định số 1570/TCCB ngày 31 tháng 5 năm 2006 trên cơ sở đổi tên từ Trung tâm Đào tạo Địa chính và Kinh doanh Bất động sản.