LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 37 NĂM 2015 (Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 13/9/2015)

Ngày đăng: 07/09/2015 9:25:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 37 NĂM 2015
(Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 13/9/2015)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/9/2015

10h30

Họp báo cáo về Hợp đồng liên kết đào tạo thạc sỹ kinh tế phát triển giai đoạn 2015-2020.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Tiên (P.HTQT); Long (V.CSC&QL); Dũng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp tổ công tác xếp chuyên ngành sinh viên K57.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 471/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT

chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Hành vi tổ chức”.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng, đại diện: P.QLĐT, P.QLKH và chủ biên, tác giả giáo trình.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH

chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 08/9/2015

07h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời Đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ, Vân, Hưng, Lan (P.QLKH); Chi, Hà (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai kế hoạch đấu thầu phần mềm Eoffice.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, P.TH, P.TCKT, P.QTTB.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét chuyển tiếp sinh viên 2+2 khóa 2 và Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Du học Mỹ theo phương thức 2+ 2 (ABD 2+2) khóa 4, kỳ mùa thu 2015.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên hội đồng xét điều kiện chuyển tiếp Chương trình liên kết đào tạo 2+2 khóa 2.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

13h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời Đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Nhà xuất bản Emerald.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ, Vân (P.QLKH); Minh, Nhung (V.ĐTSĐH); Quốc (Thư viện).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Khoa Đầu tư báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch công tác năm học 2015-2016.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.TCKT, P.QLĐT, P.QLKH, V.ĐTSĐH và cán bộ chủ chốt K.ĐT.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 09/9/2015

07h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về đề án trang phục GDQP cho sinh viên.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hùng, Băng (K.GDQP); Tuấn (TT.DVHTĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.GDQP chuẩn bị tài liệu

09h00

Rà soát công tác triển khai thu học phí qua phần mềm quản lý tại Viện Đào tạo Quốc tế.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, V.ĐTQT, P.TCKT, P.QTTB và đại diện Công ty Thiên An.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Xét tuyển TS28 chương trình ĐTTX theo phương thức Elearning.

                                    

 Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.NHTC, V.KTKT, K.QTKD và các thành viên trong hội đồng theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/03/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

13h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Tập huấn chuyên môn cho CVHT năm học 2015-2016 theo Kế hoạch số 1064/KH-ĐHKTQD ngày 01/9/2015 của Hiệu trưởng.

Mời các đồng chí : Ngọc, Hương (Trợ lý) Trung, Lân, Thư, Hưng, Hoa, Vinh

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo phòng KT&ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo các đơn vị, CVHT kiêm nhiệm theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tổ công tác triển khai đề án NCKH theo Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

 Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Các thành viên chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp chuẩn bị triển khai thực hiện phần mềm quản lý đào tạo cao học.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, V.ĐTSĐH, P.TCKT, P.QTTB.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Nhà 9

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-MBA) năm 2015.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/7/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp  Gác 2 Nhà 7

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 10/9/2015

08h00

Họp báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dong (P.QLĐT), Hà (P.TCCB), Chi (P.TCKT) và các thành viên của 5 Tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ: ngành Kinh tế, Quản lý kinh tế, QTKD, Ngân hàng – Tài chính và Kế toán theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/3/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo cáo Tổ công tác Dự án IMPAKT.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Tiên (P.HTQT) và các thành viên tổ công tác.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11, khóa XI, Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mời toàn thể các đồng chí đảng viên

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường; các đ/c: Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV; trưởng các đơn vị trực thuộc Trường không phải đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Hội trường A

VP.ĐU chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị Lễ Khai giảng khóa 57 năm 2015.

 

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.TCCB, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.QTTB, P.HTQT, P.BV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban tổ chức hội thảo “Hoạt động phối hợp đào tạo giữa trường Đại học với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực Bảo hiểm”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 721/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/04/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.BH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 11/9/2015

07h30

Thi tuyển sinh Chương trình Du học Mỹ theo phương thức 2+ 2 (ABD 2+2) khóa 4, kỳ mùa thu 2015.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu Trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Tọa đàm Khoa học "Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 - Năng suất lao động và TFP".

Mời Đồng chí Minh

Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, các đại biểu có giấy mời và các thầy cô quan tâm

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH

chuẩn bị tài liệu

09h00

Đền bù ảnh hưởng cho các hộ dân đợt 2.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo, Nhẫm (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hoàng, Thanh, Hương, Nhân (P.QTTB);   Tư vấn quản lý dự án CONINCO; đại diện UBND Phường Đồng Tâm, tổ trưởng tổ dân phố 2A, 3A, 7B và các hộ dân đền bù đợt 2.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Nhà 9

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên Báo cáo Ban Giám hiệu về Chương trình công tác năm học 2015-2016 và kế hoạch triển khai một số hoạt động lớn trong tháng 09, 10/2015.

Đ/c Chương (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng); Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Đồng (Chủ tịch Công Đoàn); Đ/c Tùng (Chủ tịch HSV), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.TH, P.QLĐT, P. QLKH, P.QTTB, TT.DV&HTĐT, P.BV, Trạm Y tế;  và Ban Thường vụ Đoàn trường.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

ĐTN chuẩn bị tài liệu

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Hà (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Rà soát công tác triển khai thu học phí qua phần mềm quản lý đại học chính quy phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, P.QLĐT, P.TCKT và đại diện: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Công ty CMC.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 12/9/2015

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 13/9/2015

08h30

Lễ Khai giảng TS28 chương trình Đào tạo cử nhân NEU-EDUTOP theo phương thức Elearning.

 

Mời đồng chí Ngọc

Đại diện Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình, TT.ĐTTX, các đ/c có giấy mời  và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo

- 08h30 thứ Hai, ngày 07/9/2015. Tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên ChuO - Hàn Quốc. Thành phần: đ/c Hoàng, Trang (P.HTQT), đ/c Thủy (K.Luật). Chủ trì: PGS.TS Phạm Trương Hoàng - Trưởng phòng. Địa điểm: Phòng họp B Gác 2 Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

- 14h00 thứ Sáu, ngày 11/9/2015. Hội nghị Tập huấn chuyên môn cho CVHT năm học 2015-2016 theo Kế hoạch số 1064/KH-ĐHKTQD ngày 01/9/2015 của Hiệu trưởng. Thành phần: Lãnh đạo phòng KT&ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo các đơn vị, CVHT kiêm nhiệm theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời. Chủ trì: ThS. Lê Xuân Tùng - Trưởng phòng. Địa điểm: Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 37 NĂM 2015
(Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 13/9/2015)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/9/2015

10h30

Họp báo cáo về Hợp đồng liên kết đào tạo thạc sỹ kinh tế phát triển giai đoạn 2015-2020.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Tiên (P.HTQT); Long (V.CSC&QL); Dũng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp tổ công tác xếp chuyên ngành sinh viên K57.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 471/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT

chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Hành vi tổ chức”.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng, đại diện: P.QLĐT, P.QLKH và chủ biên, tác giả giáo trình.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH

chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 08/9/2015

07h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời Đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ, Vân, Hưng, Lan (P.QLKH); Chi, Hà (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai kế hoạch đấu thầu phần mềm Eoffice.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, P.TH, P.TCKT, P.QTTB.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét chuyển tiếp sinh viên 2+2 khóa 2 và Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Du học Mỹ theo phương thức 2+ 2 (ABD 2+2) khóa 4, kỳ mùa thu 2015.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên hội đồng xét điều kiện chuyển tiếp Chương trình liên kết đào tạo 2+2 khóa 2.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

13h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời Đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Nhà xuất bản Emerald.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ, Vân (P.QLKH); Minh, Nhung (V.ĐTSĐH); Quốc (Thư viện).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Khoa Đầu tư báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch công tác năm học 2015-2016.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.TCKT, P.QLĐT, P.QLKH, V.ĐTSĐH và cán bộ chủ chốt K.ĐT.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 09/9/2015

07h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp về đề án trang phục GDQP cho sinh viên.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hùng, Băng (K.GDQP); Tuấn (TT.DVHTĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.GDQP chuẩn bị tài liệu

09h00

Rà soát công tác triển khai thu học phí qua phần mềm quản lý tại Viện Đào tạo Quốc tế.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, V.ĐTQT, P.TCKT, P.QTTB và đại diện Công ty Thiên An.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Xét tuyển TS28 chương trình ĐTTX theo phương thức Elearning.

                                    

 Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.NHTC, V.KTKT, K.QTKD và các thành viên trong hội đồng theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/03/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

13h45

Giới thiệu ngành/chuyên ngành cho sinh viên K57.

Mời đồng chí Ngọc

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng P.QLĐT và các Khoa/Viện

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Tập huấn chuyên môn cho CVHT năm học 2015-2016 theo Kế hoạch số 1064/KH-ĐHKTQD ngày 01/9/2015 của Hiệu trưởng.

Mời các đồng chí : Ngọc, Hương (Trợ lý) Trung, Lân, Thư, Hưng, Hoa, Vinh

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo phòng KT&ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo các đơn vị, CVHT kiêm nhiệm theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tổ công tác triển khai đề án NCKH theo Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

 Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Các thành viên chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp chuẩn bị triển khai thực hiện phần mềm quản lý đào tạo cao học.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, V.ĐTSĐH, P.TCKT, P.QTTB.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Nhà 9

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-MBA) năm 2015.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/7/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp  Gác 2 Nhà 7

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 10/9/2015

08h00

Họp báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dong (P.QLĐT), Hà (P.TCCB), Chi (P.TCKT) và các thành viên của 5 Tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ: ngành Kinh tế, Quản lý kinh tế, QTKD, Ngân hàng – Tài chính và Kế toán theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/3/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo cáo Tổ công tác Dự án IMPAKT.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Tiên (P.HTQT) và các thành viên tổ công tác.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11, khóa XI, Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mời toàn thể các đồng chí đảng viên

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường; các đ/c: Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV; trưởng các đơn vị trực thuộc Trường không phải đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Hội trường A

VP.ĐU chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị Lễ Khai giảng khóa 57 năm 2015.

 

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.TCCB, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.QTTB, P.HTQT, P.BV, TT.DVHTĐT, Đoàn TN.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban tổ chức hội thảo “Hoạt động phối hợp đào tạo giữa trường Đại học với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực Bảo hiểm”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 721/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/04/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.BH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 11/9/2015

07h30

Thi tuyển sinh Chương trình Du học Mỹ theo phương thức 2+ 2 (ABD 2+2) khóa 4, kỳ mùa thu 2015.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu Trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Tọa đàm Khoa học "Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 - Năng suất lao động và TFP".

Mời Đồng chí Minh

Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, các đại biểu có giấy mời và các thầy cô quan tâm

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH

chuẩn bị tài liệu

09h00

Đền bù ảnh hưởng cho các hộ dân đợt 2.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo, Nhẫm (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hoàng, Thanh, Hương, Nhân (P.QTTB);   Tư vấn quản lý dự án CONINCO; đại diện UBND Phường Đồng Tâm, tổ trưởng tổ dân phố 2A, 3A, 7B và các hộ dân đền bù đợt 2.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Nhà 9

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên Báo cáo Ban Giám hiệu về Chương trình công tác năm học 2015-2016 và kế hoạch triển khai một số hoạt động lớn trong tháng 09, 10/2015.

Đ/c Chương (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng); Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Đồng (Chủ tịch Công Đoàn); Đ/c Tùng (Chủ tịch HSV), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.TH, P.QLĐT, P. QLKH, P.QTTB, TT.DV&HTĐT, P.BV, Trạm Y tế;  và Ban Thường vụ Đoàn trường.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

ĐTN chuẩn bị tài liệu

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Hà (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Rà soát công tác triển khai thu học phí qua phần mềm quản lý đại học chính quy phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.CNTTKT, P.QLĐT, P.TCKT và đại diện: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Công ty CMC.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 12/9/2015

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 13/9/2015

08h30

Lễ Khai giảng TS28 chương trình Đào tạo cử nhân NEU-EDUTOP theo phương thức Elearning.

 

Mời đồng chí Ngọc

Đại diện Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình, TT.ĐTTX, các đ/c có giấy mời  và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo

- 08h30 thứ Hai, ngày 07/9/2015. Tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên ChuO - Hàn Quốc. Thành phần: đ/c Hoàng, Trang (P.HTQT), đ/c Thủy (K.Luật). Chủ trì: PGS.TS Phạm Trương Hoàng - Trưởng phòng. Địa điểm: Phòng họp B Gác 2 Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

- 14h00 thứ Sáu, ngày 11/9/2015. Hội nghị Tập huấn chuyên môn cho CVHT năm học 2015-2016 theo Kế hoạch số 1064/KH-ĐHKTQD ngày 01/9/2015 của Hiệu trưởng. Thành phần: Lãnh đạo phòng KT&ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo các đơn vị, CVHT kiêm nhiệm theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời. Chủ trì: ThS. Lê Xuân Tùng - Trưởng phòng. Địa điểm: Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú