Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015)

Ngày đăng: 05/10/2015 10:16:5

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 41 NĂM 2015
(Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 05/10/2015

08h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học “Chuẩn đầu ra ngoại ngữ hướng tới hội nhập ASEAN”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thùy, Ngụy Trang, Châu, Thu Mai, Tuyết Hương, Quỳnh Hoa (K.NNKT); Thọ, (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

9h30

Họp hai bộ môn Địa chính + Kinh doanh Bất động sản

Thành viên hai bộ môn

TS.Phạm Lan Hương

P411

 

08h30

Trường làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng); đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.HTQT, P.QTTB, P.QLKH, V.ĐTSĐH, P.QLĐT, K.ĐHTC, TT.ĐTTTCLC&POHE, TT.ĐTTX và đại diện các Viện, Trung tâm có thu trực thuộc trường.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCKT chuẩn bị tài liệu

09h00

 

Khai giảng Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU) khóa 11.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Bế giảng và Trao chứng chỉ Tin học.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng, Thu (VP.CĐ); Hải, Điều (Đoàn TN); Cường, Thanh (P.TH); Hà, Tuấn Anh (P.CTCT&QLSV) và lãnh đạo, giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý lớp thuộc Viện CNTTKT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

V.CNTTKT chuẩn bị tài liệu

(Xe đón ĐB 09h30 sân N7)

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức tổng kết, đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên, Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Hà (P.TCCB); Dong (Phó trưởng BQL CTTT,CLC&POHE); Minh (K.BĐS&KTTN); Minh (K. Toán KT); Bích (K.Thống kê).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT

chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 06/10/2015

08h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án công tác văn bằng chứng chỉ của Trường ĐHKTQD.

Ban Giám hiệu, cùng P.TH và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT, P.QLĐT, P.QLKH, P.QTTB, P.TTPC, P.Bảo vệ, K.ĐHTC, V.ĐTSĐH, V.CNTTKT, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.TH chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH sinh viên năm 2015 và kế hoạch triển khai năm 2016.

Mời các đồng chí Minh, Thắng, Bao, Ngọc, Yến, Hoa

Ban Giám hiệu, cùng đại biểu có giấy triệu tập, đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ phụ trách hoạt động NCKH sinh viên của đơn vị, đại diện BCH Đoàn TNCSHCM của đơn vị, cán bộ lớp và cán bộ đoàn, sinh viên có mong muốn tham gia NCKH và các đống chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hiệu trưởng tiếp GS. Nancy Nappier và Kirk Smith về xây dựng chương trình đại học liên thông với ĐHTH Boise State Mỹ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng); cùng các đ/c: Hoàng (P.HTQT); Chi, Hương Lan, Hoàng Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h30

Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt lưu học sinh mới nhập học.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Tùng, Phương, Giang (P.HTQT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.SĐH, P.TCKT, P.TH, P.QTTB, Trạm y tế, Đoàn TN, các khoa viện có lưu học sinh và toàn thể lưu học sinh mới nhập học.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thường vụ Công đoàn trường.

Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng Ban thường vụ công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp Nhà 9

VP.CĐ chuẩn bị tài liệu

17h30

Lễ Khai giảng các chương trình: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) khóa 24; Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính (MEBF) khóa 13; Thạc sĩ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ (MMSS) khóa 10.

Ban Giám hiệu, các đồng chí có giấy mời và học viên các chương trình.

Hiệu trưởng, Giám đốc Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

CFVG chuẩn bị

Thứ Tư 07/10/2015

08h00

Họp Tổ công tác triển khai đề án Hợp tác Quốc tế theo Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác Hợp tác Quốc tế theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 2,3,5).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên nhóm 2,3,5 theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 323/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/6/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Nhóm 2,3,5 chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Đảng ủy trường.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Liên (Chánh VPĐU).

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp tổ công tác triển khai đề án NCKH theo Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

 Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Các thành viên chuẩn bị theo phân công

16h45

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ, Vân, Yến (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Hà (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV).

 Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 08/10/2015

08h00 - 17h00

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về cơ sở nhà, đất của Trường.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo, Nhẫm (P.TCKT); Mạnh, Chí, Thanh, Hiền, Hương (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Nhà 9

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp xét tuyển TS29 chương trình ĐTTX theo phương thức Elearning.

                                    

 Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.NHTC, V.KTKT, K.QTKD và các thành viên trong hội đồng theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/03/2015 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp rà soát quy chế đào tạo từ xa.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT), Triệu (P.QLĐT), Dũng (P.TH), Hà (P.TCCB), Dũng (P.TTPC) và TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h30

Ký họp đồng triển khai bồi dưỡng ngoại ngữ cho Hệ thống đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Thùy, Ngụy Trang (K.NNKT);

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Số 8 Ngõ 30 Phố Tạ Quang Bửu

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

09h30

Lễ Bế mạc giải bóng đá truyền thống ĐH KTQD năm 2015.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c trong Ban tổ chức giải, đại diện các khoa, viện và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Sân bóng đá Trường

BM.GDTC chuẩn bị

14h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho hệ VLVH, hệ LTCĐ, hệ VB2 học tại trường và các đơn vị phối hợp đào tạo.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu (K.ĐHTC); Quang (V.KTKT); Hiếu (K.QTKD); Đức (V.NHTC); Hà (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.KTTC); Dũng (P.TTPC);  Trung (P.QTTB) và Thư ký tổng hợp.

Hiệu trưởng

Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp thảo luận Quy chế Nghiên cứu khoa học.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Hà (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Thọ, Vân, Yến, Hưng, Lan (P.QLKH) và các thành viên tổ NCKH theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Tài chính doanh nghiệp”.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và đại diện các đơn vị: P.QLĐT, P.QLKH, chủ biên và tác giả giáo trình.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 09/10/2015

08h00

Họp tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2015.

Mời Cô Minh

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng thường trực HĐTS theo Quyết định của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị vị, các Khoa/Viện đào tạo chuyên ngành.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT

chuẩn bị tài liệu

09h30

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 2,3,5).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên nhóm 2,3,5 theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 323/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/6/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Nhóm 2,3,5 chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi mới đào tạo thống kê theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tổ  chức theo Quyết định số 899/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/6/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Nhà 9

P.QLKH và K.TK chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban công tác Quý III và phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ về kết quả lãnh đạo quý 3 và kế hoạch công tác quý 4 năm 2015.

Mời cô Minh, Thầy Việt, Thầy Hùng, Cô Hương, Cô Yến

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, Bí thư Đảng bộ bộ phận và Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương và một số thành viên được triệu tập.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

P.TH, VPĐU chuẩn bị tài liệu

16h00

Công đoàn trường báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu chương trình công tác năm học.

Mời Cô Minh

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đ/c Liên (Chánh VP.ĐU) và các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

VP.CĐ chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 10/10/2015

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 11/10/2015

08h30

Lễ Khai giảng TS29 chương trình Đào tạo cử nhân NEU-EDUTOP theo phương thức Elearning.

 

Đại diện Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình, TT.ĐTTX, các đ/c có giấy mời  và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

19h00

Chương trình chào tân sinh viên K57 “Bình minh sinh viên”.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công Đoàn, lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường, BCH Đoàn trường, Hội Sinh viên, BCH các LCH, CH, các CLB tổ đội trực thuộc và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Sân KTX

Hội SV chuẩn bị tài liệu

Thông báo

 

Bảo vệ Luận án

- 16h00 thứ Ba, ngày 06/10/2015. NCS. Phạm Thị Mai Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thống kê trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam – Minh họa qua nghiên cứu cụ thể tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 62310101. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

Ghi chú

- Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ.

- Bản cập nhật bổ sung lần 2: Màu xanh.